T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Göğüs Cerrahi Klinikleri

Güncelleme Tarihi: 08/06/2018

Tarihçe

Göğüs Cerrahi kliniği, hastanemiz  D Blokta 1968 yılında bir dönem başhekimlik te yapmış olan Mustafa Kemal GAVUZOĞLU’ nun önce konsültan sonra da şef olarak atanması ile kurulmuştur. Op. Dr. Hüseyin Zamani, Op. Dr. Mehmet Deniz, Op. Dr. Ahmet Mimaroğlu, Op. Dr. Mehmet Ünlü, Op. Dr. Ünal Sakıncı, Op. Dr. Mete Alp, Op. Dr. Ahmet Hatipoğlu gibi isimler uzman olarak çalışmıştır. 1 Temmuz 1985 tarihinde Op. Dr. M. Kemal Gavuzoğlu nun emekli olması ile birlikte Göğüs Cerrahi Kliniği kapatılmış; kadrosu ile birlikte Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi’ne nakledilmiştir. 1 Mart 1987 tarihinde önce Op. Dr. Ünal Sakıncı konsültan hekim olarak yeniden tayin edilmiş, daha sonra Op. Dr. Aytekin Özdemir, Op. Dr. Nehir Sucu, Op. Dr. Koray Dural değişik aralıklarla hastanemizde görev yapmıştır. 24 Nisan 2000 tarihinde Doç. Dr. Ünal Sakıncı klinik şefi olarak atanarak Göğüs Cerrahi Kliniği yeniden kurulmuştur. 2001 yılında Doç. Dr. Koray Dural Şef Yardımcısı olarak atanmış 2010 yılında kliniğimizden ayrılmıştır. Doç Dr. Serdar Han, Doç. Dr. Kanat Özışık, Doç.Dr. Bülent Koçer kliniğimizden  doçent olmuşlar, Doç.Dr. Serdar Han, Doç.Dr. Kanat Özışık sonrasında kliniğimizden ayrılarak başka hastanelere tayin olmuştur. Kliniğimiz halen 1 eğitim görevlisi, 1 başasistan, 3 uzman ve 2 asistan kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ameliyatlar akciğer, toraks duvarı, mediasten, trakea, özefagus ve periferik vasküler cerrahi ağırlıklıdır.

Klinik Uygulamalarımız

Gün içinde akciğer, toraks duvarı, timus, trakea, özefagus ve periferik vasküler hastalıklar ile ilgili patolojilere yönelik tıbbi-cerrahi girişimler, bu hastalıklara yönelik poliklinik, acil servis hastane içi konsültasyon hizmeti verilmektedir Bunun dışında serviste yatan hastalar için sabah ve akşam olmak üzere vizit yapılmaktadır.

TIBBİ GİRİŞİMLER

Tüp-Kateter Torakostomi

Perkütan plevral effüzyon drenajı ve pleurodezis

İnsizyonel / Eksizyonel biyopsiler

Arter – ven kanülasyonları

Santral venöz kateterizasyon (Hemodiyaliz amaçlı veya değil)

Acil endoktreal entübasyon

Kesi sütürasyonları

Nazogastrik sonda uygulaması

Mesane sonda uygulaması

Torakotomiler

Bronkoskopi (Rijit ve Fleksible)

Mediastinoskopi

Özefagoskopi

Apse Drenajı

Kemik amputasyonu ve dezartikülasyonları

Akciğer rezeksiyonları (Wedge, Segmentektomi, Lobektomi, Pnömonektomi) ve mediastinal lenf nodu dizeksiyonları

Servikal ve skalen lenf nodu eksizyonel biyopsileri

Mediastinal tümör eksizyonları

Timektomiler (Extented)

Özefagus ve trakea cerrahileri

Akciğer kistik hastalılarına yönelik girişimler (Kistotomi + Kapitonaj, Kistektomi, Enükleasyon, Wedge rezeksiyon, Perikistektomi)

Hemodiyaliz amaçlı arteriovenöz fistül oluşturulması (Snuff box, Radyal veya antekubital)

Hemodiyaliz amaçlı arteriovenöz greft yerleştirilmesi

Periferik arteryel embolektomiler

Varis ameliyatları, skleroterapi

.Büyük damar greft interpozisyonları (Femoro popliteal, Aorto femoral, aorto bifemoral, İliofemoral, İliofemoropopliteal otojen veya ekzojen greft by-passlar)

Travmatik periferik vasküler yaralanmalara yönelik girişimler

Plevraya ait operasyonlar (Dekortikasyon, pleurektomi)

Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) girişimler

Açık-Kapalı plevra biyopsileri

Pektus korreksiyonları

GELEN HASTA SERVİSTEN NASIL YARARLANIR?

Gelen hasta eğer elektif şartlarda başvuruyorsa ilk olarak polikliniğe başvurmaktadır. Hasta acil şartlarda başvuruda bulunduysa görevli göğüs rutin kan tetkikleri, PA AC grafi, EKG istenmektedir. Hasta tüm taramaları yapıldıktan sonra anestezi servisi tarafından verilen risk derecesine göre operasyona alınabilmektedir. Daha sonra kan hazırlanmakta, gerekli hastalara diğer ileri tetkikler (Sintigrafi, ultrasonografi, bilgisayarlı totmografi, PET ve diğer tetkikler) istenmektedir. Genel anestezi alacak hastalar, ameliyattan bir gün önceden itibaren aç bırakılmakta ve anestezi kliniğince premedikasyon uygulanmaktadır.