T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nükleer Tıp Kliniği

Güncelleme Tarihi: 07/06/2018

Tarihçe

Nükleer Tıp Radyoterapi Ünitesi dahilinde Radyobiyoloji adı altında 1969 yılında Rectilineer scanner ile Numune Hastanesi’nde faaliyete geçmiştir. 1969 ile 1980 arası organ sintigrafileri, 1980 sonrası hormon çalışmaları Radyoterapi Kliniği bünyesinde yapılmıştır. 1993 yılında tiroid amaçlı gama kamera, 1995 yılında genel amaçlı Elscint SPX6 gama kamera (SPECT) ile hastalarımıza hizmet sunmuştur. Halen C blokta bir tek başlı gama kamera, bir çift başlı genel amaçlı gama kamera ve bir SPECT/BT gama kamera, bir Doç., 3 uzman hekim, 5 radyoloji teknisyeni, 1 kimyager, 2 laboratuvar teknisyeni, 5 hemşire,1 sekreter ve 2 temizlik personeli ile hizmetine devam etmektedir.  

Nükleer Tıp’ta yapılan hemen her tetkik, I-131 hipertrioid ve ağrı palyasyon tedavisi bölümümüzde yapılabilmektedir. Bölümümüz eğitim kliniği olup, 2 asistana uzmanlık eğitimi verilmiştir. Kliniklerin isteği doğrultusunda asistan tezleri yapılmakta ve diğer klinikler ile birlikte araştırma projeleri yürütülmektedir. Gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı kongre ve toplantılara bildiri gönderilmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış birçok makalemiz bulunmaktadır.

Nükleer Tıp Nedir?

En basit tanımıyla NÜKLEER TIP; radyoaktif maddeler kullanarak hastalıkların tanı ve tedavisinin yapılmasıdır. Nükleer Tıp’da kullanılan tanı yöntemleri diğer anatomik görüntüleme sistemlerinden farklı olarak, bize organların fonksiyonunu gösterdiğinden dolayı önemlidir.  Halen ülkemizde üniversitelerde, birçok ilin kamu ve özel hastanelerinde hizmet veren nükleer tıp Klinikleri bulunmaktadır.

Nükleer tıp tarihçesi 1800’lü yılların başında İngiliz kimyager John Dalton’un atom teorisini ortaya atmasına, Alman Wilheim Konrad Roentgen’in 1895’de X ışınlarını bulmasına, 1928’de Amerika’da Ernest Lawrence’ın siklotronu yapmasına kadar uzanmaktadır.

Nükleer tıp gelişiminde en önemli adım 1934 yılında Marie Curie’nin radyoaktiviteyi keşfetmesidir. Ancak birçok tarihçi nükleer tıbbın gerçek başlangıcı olarak radyoaktif iyodun toksik guatr tedavisinde kullanılmaya başlandığı 1940’lı yılları göstermektedir. Halen nükleer tıp görüntülemelerinde en sık kullanılan radyoaktif madde olan teknesyum yapay olarak 1937 yılında üretilmiş, 1965 yılından sonra ticari üretim, dağıtım ve kullanımı başlamıştır. Takip eden yıllarda çeşitli organların görüntülenmesinde kullanılan ajanlar bulunarak nükleer tıp günümüze kadar süren hızlı gelişmesine başlamıştır.

1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde sınavla diploma alarak nükleer tıp alanında ilk uzmanlar yetişmeye başlamıştır.

Klinik Uygulamaları


Tc-99m perteknetat ile ile tiroid sintigrafisi

I-131 ile tiroid sintigrafisi

I-131 tiroid uptake testi

I-131 tüm vücut tarama

Tc99m MIBI ile paratiroid sintigrafisi

DTPA ile dinamik statik böbrek sintigrafisi

Mag3 ile dinamik statik böbrek sintgirafisi

DMSA ile böbrek parankim incelemesi

Kaptoprilli böbrek sintigrafisi

Testis sintigrafisi

Tüm vücut kemik sintigrafisi

Üç fazlı bölgesel ve tüm vücut kemik sintigrafisi

Kemik iliği sintigrafisi

Myokard perfüzyon sintigrafisi ( talyum 201 veya Tc99m MIBI ile)

Myokard GATED SPECT

Myokard perfüzyon sintigrafisi (re-enjeksiyon)

Radyonuklid ventrikulografi (MUGA)

First pass anjiokardiografi

Lenfosintigrafi

Sentinel lenf nodu sintigrafisi

Tükrük bezi sintigrafisi

GIS kanama tesbiti

Ösafagus transit zamanı ve motilite çalışması

Mide boşalma zamanı

Gastroösafagial reflü

Meckel divertikülü tesbiti

Karaciğer dalak sintigrafisi

Karaciğer kan havuzu çalışması (hemangiom ayırıcı tanısında işaretli eritrosit ile)

Hepatobilier sintigrafi

Akciğer perfüzyon sintigrafisi

Akciğer ventilasyon sintigrafisi

Talyum 201 ile tümör görüntüleme

MIBI ile tümör görüntüleme

In-111 octreotide ile tümör görüntüleme (somatostatin reseptör sintigrafisi)

Galyum 67 ile tüm vücut tarama

I-123 MIBG ile tüm vücut tarama

Dakriosintigrafi

Intraoperatif gama prob uygulamaları

I-131 hipertiroidi tedavisi

Kemik metastazlarında ağrı palyasyonu

Kliniğimizdeki Cihazlar  

Gama Kameralar; Tek başlı gama kamera (Mediso)

Çift başlı gama kamera (Mediso)                          

SPECT/BT ( GE, Hawkeye4)                            

I-131  uptake cihazı,

İntraoperatif gama prob

Ultrasonografi cihazı bulunmaktadır.

Kliniğimizde bulunan SPECT/BT cihazı ile füzyon görüntüleri alınarak anatomik korelasyon yapılabilmektedir. Bu uygulama nükleer tıp tetkilerinin tanısal doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmaktadır.

Yer C Blok -2 Kat