T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliği

Güncelleme Tarihi: 22/06/2018

Aile Hekimliği Tanımı:

Aile Hekimliği ilk kez altmışlı yıllarda Amerika ve İngiltere’de Genel Pratisyenlik (general practitioner) veya aile hekimliği (family physician) adı altında yaygınlaşmaya başlamış olup, çocuk, genç ve yaşlı tüm bireylere hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmetleri sunan bir tıp uzmanlık dalıdır. Dünya sağlık örgütü (DSÖ) tanımlamasına göre aile hekimliği “Kendisine bağlı olan topluma, yaş, cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın, birinci basamak sağlık hizmeti veren, temel tıp eğitiminden sonra, konusunda en az iki yıl eğitim görmüş tıp doktorudur.” 
Dünya Aile Hekimliği Akademileri Birliği görevini sürdüren “WONCA” ise Aile Hekimliğini, kendine özgü eğitim içeriği, araştırması, kanıt temeli ve klinik uygulaması olan akademik ve bilimsel bir disiplin ve birinci basamak yönelimli klinik bir uzmanlık” olarak tanımlamıştır. 
Aile Hekimliği sağlık sistemiyle ilk tıbbi temas noktasını oluşturur; hizmet almak isteyenlere açık ve sınırsız bir giriş sağlar ve yaş, cinsiyet ya da kişinin başka herhangi bir özelliğine bakmaksızın tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenir.

Bir Aile Hekimliği Uzmanının Ustalaşması Gereken Temel Özellikler:

• Kendisine başvuran her bireyin sağlık ile ilgili her konuda ilk değerlendirmesini yapmak,
• Her hastasına aile hekimliğinin temel ilkeleri doğrultusunda erken tanı ve tedaviyi sağlamak.
• Kronik ve tekrarlayıcı hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi verebilmek.
• Aile hekimliği hizmetinde hastalarının fiziksel, ruhsal ve sosyal özelliklerini de dikkate almak, 
• Bireylerin koruyucu ve tedavici sağlık hizmeti sunarak yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini yükseltmek
• Hastalarla uzun süreli bağlantı kurarak, hastalıklarla ilgili bilgileri toplamak.

Türkiye’de Aile Hekimliği

Aile Hekimliği Uzmanlığı 5 Temmuz 1983 tarihinde Tababet Uzmanlık Tüzüğünde yer almıştır ve ilk Aile Hekimliği Anabilim Dalı 1984 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde kurulmuştur. Uzmanlık Eğitimine ise ilk olarak 1985 yılında Ankara, İstanbul, İzmir’de Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Hastanelerinde başlanmıştır. 
45 devlet ve vakıf üniversitesi aile hekimliği ana bilim dalında 2010 itibarı ile 47 doçent, 9 profesör mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerine devam etmektedir. Halen Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun ve Antalya başta olmak üzere sekiz devlet eğitim ve araştırma hastanesinde aile hekimliği klinik şeflikleri kurulum aşamasındadır.
Ülkemizde yaklaşık 3500 aile hekimliği uzmanı başta aile sağlık merkezleri, AÇSAP, devlet ve özel sektör sağlık kuruluşları olmak üzere ilaç endüstrisi ve farklı idari görevlerde çalışmaktadırlar. 
Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde 2005 yılından itibaren Düzce ilimizde pilot uygulamalara başlanan aile hekimliği uygulamalarına 2010 yılı sonu itibarıyla ülkemizin 81 ilinde geçilmiştir.

Hastanemizde Aile Hekimliği

Hastanemizde Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi ilk kez 1985 yılında verilmeye başlamış ve 2009 Eylül ayına kadar farklı dahiliye klinik şefleri koordinatörlüğünde 200’e yakın Aile Hekimliği Uzmanı mezun olmuştur. Bu uzmanların büyük çoğunluğu ülkemizin farklı bölgelerinde birinci basamak sağlık hizmeti verirken, hastanemizden ihtisaslarını alan onlarca profesör, doçent ve yardımcı doçent öğretim görevlisi de bugün ülkemizin seçkin üniversitelerinde ve eğitim hastanelerinde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim etkinliklerini sürdürmektedir. 
İlk kez 2009 Eylül ayında aile hekimliği klinik şefliği kurulan hastanemizde klinik şefimiz Doç. Dr. Adem ÖZKARA ve Başasistanımız Uzman Dr. Rabia KAHVECİ denetiminde 25 Aile Hekimliği asistanına Aile hekimliğinin temel ilkeleri doğrultusunda eğitim verilmektedir.
Aile Hekimliği asistanlarına 36 aylık eğitim sürelerinde yaptıkları 18 aylık zorunlu rotasyonlar haricinde Akyurt ve Mamak Semt Polikliniklerinde her yaşta hasta takibi yaparak birinci basamak sağlık hizmeti verme konusunda deneyim kazandırılmaktadır. Yapılan teorik ve pratik eğitimlerde her hafta farklı bir konu ele alınarak birinci basamakta hastaya yaklaşım değerlendirilmektedir.

Aile Hekimliği Klinik Şefliği Olarak Temel Amaçlarımız:

• Ülkemizde yaşayan herkesin birinci basamak sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte aile hekimliği uzmanları yetiştirmek,
• Bunu yaparken disiplinler arası bilimsel işbirliği yapmak,
• Toplumumuzun gereksinimlerine uygun sağlık hizmeti sunumu konusunda birinci basamağa yönelik tıbbi araştırmalar yapmak,
• Birinci basamakta çalışan hekimlerin sürekli tıp eğitimi bağlamında eğitimlerine katkı sağlamak.
• Böylece Türkiye'de yaşayan herkesin mümkün olan en iyi birinci basamak sağlık hizmeti alabilmesine katkı sağlamak.