SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanlığı

Ankara il Sağlık Müdürlüğü
SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Komitesi

Güncelleme Tarihi: 20/06/2018

Eğitim Komitesi Tarafından Yürütülen Görevler:

1. Hastanemiz tarafından gerçekleştirilen tüm eğitimlerin organizasyonu ve kayıt altına alınması (asistan eğitimleri, mesleki hizmet içi eğitimler, vb.)
-Eğitim salonlarının klinik/birim eğitimleri için yıllık programlara uygun olarak paylaştırılması
-Tüm eğitim taleplerini kabul ederek, gerektiğinde salon, eğitimci, eğitim materyali sağlanarak duyurularının yapılması
-Eğitim kayıtlarının tutularak hem bilgisayar ortamında hem de dosyalama usulü ile arşivlenmesi
-Eğitim istatistiklerinin çıkarılması
-Eğitim etkinliklerinin değerlendirilerek aksaklıkların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi
-Yapılması zorunlu olan kurs, toplantı vb. eğitimler için, gerektiğinde; bir salona rezerveli eğitimlerin iptal edilerek bu iptalin ilgili kliniklere bir yazı ile duyurulması

2. Oryantasyon El Kitabı hazırlanması/revize edilmesi ve yeni gelen tüm personele dağıtılması

3. Yılda iki kez Ankara İl Sağlık Müdürlüğü görevlendirmesi ile Aday Memur Eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
-Eğitimlerin duyurulması
-Eğitim materyallerinin sağlanması
-Eğitimcilerin sağlanması
-Eğitim yerinin sağlanması
-Eğitime ait kayıtların tutularak eğitim sonunda Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmesi

4. Klinikler/birimler tarafından hazırlanan broşürlerin basımı
-Materyallerin hazırlanması (Temin edilmesi, editörlük ve redaksiyon)
-Hazırlanan kitapçık/broşürlerin dağıtılması

5. Güvenlik, sekreter, santral, kayıt elemanı ve danışma görevlilerinin yılda iki kez Hizmet İçi İletişim Eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
-Eğitim planı hazırlanması ve eğitim yeri sağlanması
-Eğitimin katılımcılara duyurulması
-Eğitim kayıtlarının tutularak eğitim sonunda hazırlanan raporun ilgili birim sorumlusuna ve Başhekimliğe sunulması

6. Sağlık Bakanlığı emri ile yapılması istenen dış kaynaklı eğitimlerin organizasyonunun yapılması

7. Eğitim yılı açılış toplantılarının organizasyonu

8. Her ayın başında, bir önceki ay hastanemiz veya Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından eğitimlerde görevlendirilen eğitimci listesinin Performans Ek Ödeme Komisyonuna sunulmak üzere hazırlanması

9. Kliniklere ait yıllık Eğitim Programlarının hastanemiz web sitesinde yayınlanmasının sağlanması

10. Hizmet Kalite Standartları’nda belirtilen 40 adet eğitimin koordinasyonunun ve denetiminin sağlanması

 ANEAH EĞİTİM MERKEZİ SALONLARI

                 

Dr. Münif İSLAMOĞLU Konferans Salonu

                                     

Dr. Münif İSLAMOĞLU Konferans Salonu

Dr. M. K. GAVUZOĞLU Seminer Salonu